Mthwakazi Free State29 July 1918 CROWN GETS MATABELELAND
Decision of British Privy Council In Case Involving 48,000,000 Acres


35,000 People Murdered by Robert Mugabe Regime

1 - VIDEO: Matabeleland Massacres

2 - VIDEO: Gukurahundi Fifth Brigade Mass Graves in Nkayi

Fifth Brigade Mass Graves victims during the genocide perpetrated by Mugabe's regime in Matabeleland. Around 35,000 people were slaughtered.HERE ARE SOME HARD FACTS!


1. Neither Zanu PF nor the MDC represent the political interests of the people of Matebeleland and the Midlands (Mthwakazi);

2. The issue of Gukurahundi Genocide and the on-going underdevelopment and domination of Matebeleland and the Midlands are not issues for either Zanu PF or the MDC;

3. The protest vote of the people of Matebeleland and Midlands expressed through the MDC does not translate into support for the MDC;

4. The Matebeleland Question is a political and constitutional question that remains unresolved and must be resolved through political process;

5. The only way to resolve it is through an independent, free and sovereign state for Matebeleland and the Midlands: the United Mthwakazi Republic (UMR);

6. Only our new political movement, uMTHWAKAZI, represents the interests of the people of Mthwakazi; only uMTHWAKAZI is spearheading the attainment of UMR’s independence and sovereignty. JOIN NOW!


WHAT MUST WE DO AS MTHWAKAZI?


1. Let us participate fully and vigorously in any current and future efforts that include a full, honest, just and final resolution of the Matebeleland Question.
2. But let us reject and boycott any current or future efforts that do not provide for the attainment of Mthwakazi’s independence and sovereignty.
3. Let us unite as a nation and present a Mthwakazi position on any political process to resolve the current political crisis in Zimbabwe and seek the adoption of an AGREEMENT ON THE POLITICAL INDEPENDENCE AND TERRITORIAL SOVEREIGNTY OF UMR.
4. Let us reject unequivocally any transitional government headed by a serving or past member of Zanu PF. A transitional government must be neutral and agreed and led by a person who is not a member of any political party.

If there is going to be a Government of National Unity (GNU) that government must comprise all political parties and not just members of ZANU PF and MDC.

Should the latter happen, uMTHWAKAZI will campaign for UMR’s independence and sovereignty outside the GNU by all means available to us.

Warning!!! Let us not repeat the mistakes made by ZAPU in 1979 when ZAPU got carried away with the illusion of a Zimbabwe in which Mthwakazi was a part.

That Zimbabwe has cost us more than 30 000 innocent lives and incalculable opportunities of life. Let us fight for our UMR from now on!

The Matebeleland Question will never be over until it is over!!!


Ilotshwe Lugatsha Lwezokuxoxisana

THINA ABESIZWE SIKA MTHWAKAZI, SITHI

Laba’bantu abalotshwe lapha, kabangavunyelwa ngitsho lanini ukuthi babengamalunga kaHulumende ongabunjwa Ozabebambe ezombuso okwamanje (Transitional Government) elizweni okunamhla lisathiwa yiZimbabwe, kumbe kuHulumende Womanyano (Government of National Unity) ongabunjwa kweleZimbabwe. Kwelika Mthwakazi elitsha elizathiwa yi Mthwakazi Free State

(MFS) lababantu bazahlala beyizikliwi okudingakala ukuthi zibotshwe zigwetshwe.

Mthwakazi, sizakwenza konke okusemandleni ethu njengesizwe ukuthi lababantu basuswe ezikhundleni zikaHulumende okhona njalo sizakwenza konke esingakwenza ukuthi senqabele ukuthi lababantu baphinde baphathe kumbe balibuse eleZimbabwe okwamanje isizwe sikaMthwakazi siseseyingxenye yeZimbabwe uMthwakazi (MFS) engakatholi uzibuse:

.Robert Mugabe (abanye bamuthi ngu’Mgaxabe’)

.Emmerson Mnangagwa;

.Sidney Sekeremayi;

.Perence Shiri;

.Tommy Sthole;

.Geoff Nyarota;

.Enos Nkala,

Labanye esizabaqamba njalo ngokuya kwes’khathi

Ngek’iphele l’indaba iz’ilungiswe!!!


Ilotshwe Lugatsha,

LwezokukhitshwaKwembiko

NANTI IQINISO ESILAZIYO SONKE MTHWAKAZI!

1. IZANU PF leMDC zinhlanganiso ezingamelanga ilungelo lesizwe sikaMthwakazi;

2. Njalo iZANU PF leMDC zinhlanganiso ezinganakekile ngokubulawa kukaMthwakazi yiGukurahundi lobucindezeli lenkethabetshabi ekhona eyahlanyelwa nguHulumende weZimbabwe kwelikaMthwakazi kusukela iZimbabwe ithola uzibuse;

3.
Ukuvota kuka Mthwakazi evotela iMDC lulaka lwabantu lokufuna ukususa umbuso kaMgabe leZANU PF. Siyakwazi sonke, akutsho ukuthi ngalokho uMthwakazi uyayithanda iMDC;

4. Ubucindezeli obukhona kwelikaMthwakazi yinto okumele ilungiswe yisiSekelo Sombuso welizwe esitsha (New Constitution). KHONA MANJE! Ngaphandle kwalokho izaqhubeka ihlupha l’indaba kaMthwakazi njengoba ivele isihluphile kangaka;


5. Ngeke indaba le ilunge ngaphandle kokuba uMthwakazi athole uzibuse lenkululeko yakhe ngaphansi kwelizwe lakhe elitsha eleMthwakazi Free State (MFS);

6.
Inhlanganiso yethu u MTHWAKAZI yiyo yodwa qha emele njalo ezimisele ngokuqinileyo ukulwela uzibuse lenkululeko yesizwe sikaMthwakazi.

BANA LILUNGA LIKAMTHWAKAZI NAMHLA!

PHO-KE SENZENI MTHWAKAZI?

1. Asimanyane sizwe soHlanga sidinge ngokuqinileyo njalo ngokuzimisela okukhulu uzibuse lenkululeko kaMthwakazi kusukela namhla. Akulamuntu ozasinika lelothuba.

Asizinike thina.

ITHUBA YILO LELI ESELISUNGULWE YINHLANGANISO YETHU UMTHWAKAZI!

2. Kasale ngokuqinileyo langobuqotho bobuzwe bethu ukuthi uMthwakazi abeyisigqili seZimbabwe. Njalo singavumi noma yisiphi isivumelwano esingabakhona kumbe esizakubakhona esokulungisa udaba lweZimbabwe esingakhulumi kumbe esingahleli inkululeko lozibuse wesizwe sikaMthwakazi.

3. Kungakho kusukela namhla asixexebuke njengesizwe sikhankasele inkululeko loz’buse kaMthwakazi njalo sitsho ukuthi akube lesivumelwano ( AGREEMENT ON THE POLITICAL INDEPENDENCE AND TERRITORIAL SOVEREIGNTY OF MFS ) esimumethe inkululeko loz’buse kaMthwakazi.

4. Okokucina, nxa kuzakuba loHulumende Osabambile (Transitional Government) anduba kube lolunye ukhetho kweleZimbabwe asingavumi Mthwakazi njalo asale ngokuqinileyo ukuthi uHulumende lowo akhokhelwe ngumuntu okewabalilunga leZANU PF kumbe lilunga likaHulumende weZANU PF.

Thina njengenhlanganiso kaMTHWAKAZI sithi ozaphatha uHulumende Osabambile kakube ngumuntu obala nje ongasilunga lenhlanganiso noma yiphi yezombangazwe. Nxa njalo kuzakuba loHulumende Womanyano (Government of National Unity) lowo Hulumende kangabi ngoweZANU PF leMDC.

Kabe ngowazozonke inhlanganiso zombangazwe. Nxa kungabanga njalo, uMTHWAKAZI uzakhankasa engaphandle kwaloHulumende Womanyano ngazozonke indlela alazo.

Nansi isixwayiso!!!

Masingaqali Mthwakazi ukuphinda okungaphindwayo senze iphutha elenziwa yiZAPU ngo 1979 eLancaster House elokuba yiziphofu. Nanti ithuba lokuthola uzibuse kaMthwakazi esesizisungulele lona.

Asiliphuthume Mthwakazi!

IZimbabwe yabo le isisiqedile sikhangele, silokhu sitshinga sisonge izandla.

Ngek’iphelele l’indaba iz’ilungiswe!!!


OATH/AFFIRMATION OF ALLEGIANCE TO MTHWAKAZI FREE STATE


I,…………………………, swear/affirm allegiance to Mthwakazi Free State; to uphold and adhere to its Aims and Objectives, Values and Traditions, and to Protect and Defend its Secrets and Confidentialities at all times, with my life if need be.

(in the case of an Oath: So Help Me God).


GOVERNMENT LINKS
MTHWAKAZI FREE STATE Matabeleland Maps
Mthwakazi Free State
Prosperity and Progress
Mthwakazi Free State Web Portal Matabeleland Postal Stamps
MATABELELAND INFORMATION LINKS
COMPLAINTS OF VIOLATIONS
OF HUMAN RIGHTS 2011
THE MATABELE CAMPAIGN
Narrative of the Campaign in Suppressing the Rising in Matabeleland 1896
VIDEOS
Position Paper of Mthwakazi Mkhwakazi Free State
common vision and shared values
Interim MPC officials
THE POLITICAL STRUGGLE FOR MTHWAKAZI’S NATIONHOOD

FFSA

Federation of the Free States of Africa
Economical and Defence Alliance
Commonwealth of Free States of Africa
International Organization of Emerging African States

Established 2007


MENU - INDEX

Contact

Secretary General
Mangovo Ngoyo

Email: [email protected]
www.africafederation.net

Africa Federation , Federación Áfricana , Afrika Federation , 아프리카 연맹 , Afrika Föderation , Afrikka liitto , アフリカ連合 , Afrika Federatie , Африка Федерации , Fédération Afrique , África Federação